Welcome to VERCIDA website.

Skip to main content
Enable Recite to make this website accessible

0%
Profile completeness

Did you know that users who have filled in their profile details are 42 times more likely to get matched with the right employer?

security illustration Help us find the best workplace for you by sharing more about yourself. We will never disclose your information with others.

Job description


Ydych chi'n rhugl yn Gymraeg a Saesneg? Ydych chi'n berson cyfeillgar, cymwynasgar a brwdfrydig?

Mae CThEM yn chwilio am unigolion deinamig sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol ac agwedd benderfynol i ymuno â'n timau Gwasanaeth i Gwsmeriaid.

Yn CThEM, rydym yn canolbwyntio ar gael trethi'n gywir i bawb.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid, byddwch wrth galon y gwasanaethau rheng flaen rydym yn eu darparu. Mae ein cwsmeriaid mor bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o lefel y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu. Does dim ots ym mha adran y byddwch yn gweithio, y cwsmer bob amser yw prif ffocws popeth a wnawn.

Yn y grŵp Gwasanaeth i Gwsmeriaid, rydym i gyd yn chwarae ein rhan i wneud gwahaniaeth, boed drwy helpu cwsmeriaid gyda'u hymholiadau treth, cynorthwyo pobl i gael y budd-daliadau cywir, mynd ar drywydd dyledion neu wneud yn siŵr bod masnach yn llifo'n esmwyth i mewn i'r wlad ac allan ohoni. Mae'r arian rydym yn ei gasglu'n helpu i dalu am wasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg, ysbytai a'r gwasanaethau brys, ac ni fyddai'n bosibl i ni wneud hyn oll heb ein gweithlu ymroddedig.

Bydd ein hyfforddiant yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd newydd - gallwch hyd yn oed ennill cymwysterau prentisiaeth sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Byddwch hefyd yn cael cymorth a help oddi wrth ein gweithlu cyfeillgar a chroesawgar, a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Felly, beth rydym yn chw...

Before you apply, we encourage you to learn more about HM Revenue & Customs

Be unique. Be authentic. However you prefer to say it, we really mean it. Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. We’re determined to build a better, more connected world for everyone.

Felly, beth rydym yn chwilio amdano oddi wrthych chi?

 • sgiliau cyfathrebu gwych yn Gymraeg a Saesneg - ar lafar ac yn ysgrifenedig

 • ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i'n cwsmeriaid

 • y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a heriol

 • y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir

 • awch gwirioneddol am gynorthwyo a helpu pobl

  Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, buddion da a chyfleoedd i ddatblygu'ch gyrfa. Felly, os oes gennych y rhinweddau ar gyfer y rôl, mae'n bosibl bod gennym y swydd berffaith i chi.

  Cymerwch gipolwg ar fyd CThEM.

  Patrymau gwaith

  Bydd yn rhaid i chi fod yn hyblyg gyda'ch patrwm gwaith, os bydd eich cais yn llwyddiannus. Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn. Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos. Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 20 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p'un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau â'ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i'r patrwm gwaith hwn.

  Behaviours

  We'll assess you against these behaviours during the selection process:
  • Managing a Quality Service
  • Delivering at Pace
  • Communicating and Influencing


  Benefits

  Pensions

  Civil Service pension schemes may be available for successful candidates.

  Allowances

  Os ydych yn gwneud cais am swydd mewn swyddfa sy'n rhan o leoliad canolfan ranbarthol, neu safle trosiannol neu arbenigol, gall y canlynol fod yn gymwys: Bydd Cymorth Teithio Dyddiol ar gael ar gyfer y swydd hon, ar yr amod bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn un o gyflogeion Cyllid a Thollau EM ar hyn o bryd a'i fod yn bodloni'r gofynion cymhwystra a amlinellir yng nghanllawiau Cymorth Teithio Dyddiol yr adran.

  Things you need to know

  Security

  Successful candidates must pass a disclosure and barring security check.

  Successful candidates must pass basic security checks .

  Nationality statement

  Candidates will be subject to UK immigration requirements as well as Civil Service nationality rules .

  If you're applying for a role requiring security clearance please be aware that foreign or dual nationality is not an automatic bar. However certain posts may have restrictions which could affect those who do not have sole British nationality or who have personal connections with certain countries outside the UK.

  Selection process details

  This vacancy is using Success Profiles , and will assess your Behaviours and Experience.

  Byddwn yn defnyddio'r broses ddethol ganlynol ar gyfer y swydd hon

 • Cais a Datganiad Personol
 • Profion Ymresymu Rhifol ac Ymresymu Llafar ar-lein
 • Cyfweliad

  Ar ôl cyflwyno'ch cais a'ch datganiad personol, cewch eich gwahodd i gwblhau profion ymresymu rhifol ac ymresymu llafar. Rhaid i chi fod yn llwyddiannus ym mhob cam cyn symud ymlaen i'r prawf nesaf.

  Mae rhagor o wybodaeth am y broses o ran sefyll profion ar-lein ar gael yn y Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

  Bydd y profion ar-lein yn dirwyn i ben ar 28 Mawrth. Cwblhewch y profion ar-lein cyn gynted â phosibl gan na fydd help technegol na chymorth sicr gyda phrofion ar-lein ar ôl 3pm 28 Mawrth.

  Mae arweiniad ar y profion ar-lein ar gael fel atodiad isod.

  Oherwydd maint yr ymgyrch hon, ni fyddwn yn gallu rhoi adborth unigol yn ystod y broses ddethol.

  Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

  Nationality requirements

  Open to UK, Commonwealth and European Economic Area (EEA) and certain non EEA nationals. Further information on whether you are able to apply is available here .

  Working for the Civil Service

  The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

  We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles .

  The Civil Service embraces diversity and promotes equality of opportunity. There is a guaranteed interview scheme (GIS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

 • Industry
  Government
  Job Sector
  Other
  Job Position
  Other
  Salary
  £19,160.00 - £20,640.00
  City/Town
  Porthmadog
  Address
  Porthmadog, Gwynedd, United Kingdom Show on map
  Post date
  Closing date

  Other jobs in Government

  Technical Specialist

  Other
  Westminster, London SW1H 0ET, UK

  posted 9 hours ago

  Architecture Design Fashion Team Assistant.

  Other
  London, UK

  posted 3 days ago

  You will receive an email with link to reset your password.

  Enter your new password