Welcome to VERCIDA website.

Skip to main content
Enable Recite to make this website accessible

0%
Profile completeness

Did you know that users who have filled in their profile details are 42 times more likely to get matched with the right employer?

security illustration Help us find the best workplace for you by sharing more about yourself. We will never disclose your information with others.

Job description

Based in Chester, Macclesfield & Northwich

Salary £8.59 per hour

Looking for a flexible, rewarding, interesting & varied role?

We require a professional and approachable individual with a "can-do" attitude & high level of initiative. This is an interesting and challenging role providing cover for the Front of House Administrator for sickness, holidays & training days, providing first line support to the Operations/Social Care team in taking referrals, offering advice & signposting clients by phone, email, SMS & face-to-face, using in house referral system 'Charitylog'.

In addition to providing information, advice & guidance on DSN's services, you will be supporting our Technology Centre, Positive Hearing Ltd.

You will join a team of experienced Front of House Administrators, based at offices in Northwich, Macclesfield & Chester. You will have excellent English, telephone and IT skills, along with good communication skills (knowledge of British Sign Language at any level would be a positive bonus).

This is an interesting & challenging role where no 2 days are ever the same!

Whether this is your first step into this sector, or you have prior experience, you will be fully supported by an excellent programme of continuous training and development; allowing you to truly shine in your role! In return we offer a range of benefits including:

252hrs per annum holiday inc. Bank Holidays, Company Sick Pay, Contributory pension scheme*, Training & Development Opportunities, Cycle to Work Scheme*, Gym Membership* & more! (* subject to qualifying criteria).

We are an equal opportunities employer working to attract the best talent from diverse backgrounds to enhance our specialised team. For further details on our values or to request the advert/job description in any other format, please visit https://www.vercida.com/uk/employers/deafness-support-network

This role is subject to receipt of satisfactory references and completion of an enhanced DBS disclosure.

Please note you will receive an invitation by email if you have been shortlisted to attend an interview.

Download Job Vacancy

Apply for this role online

#main-content { background-color: #f7f7f7; } .et_post_meta_wrapper { display: none; }

Get Involved

Book An Appointment

Download Our App

Donate

About
Making a difference - that's what the DSN team does best, and we are proud of the difference we have made to the quality of life of thousands of service users and their families since we were founded in 1976.

Everyone at DSN is driven by the needs of our community to continuously improve what we do, developing innovative ways to deliver better outcomes for the people we serve.

This person-centred approach, focused on improving equality of access, life experiences and opportunities for Deaf people drives everything we do. This commitment defines us, and will continue to inspire us to deliver a better future.

\n
 • 0333 220 5050 \n
 • info@dsnonline.co.uk \n
 • Download our app \n ","tablet":" Get in touch \n
   \n
  • 0333 220 5050 \n
  • info@dsnonline.co.uk \n
  • Download our app \n "}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true"> Get in touch

    Follow Follow


   Awards and Accreditations

   External Partnerships

   © 2020 Deafness Support Network is Registered in England & Wales as a Registered Charity No. 506791 and a Company Limited by Guarantee No. 1323762. Registered Office address 144 London Road, Northwich CW9 5HH

   \n
  • TERMS & CONDITIONS \n
  • PRIVACY POLICY \n
  • GOFYNNWCH AM Y DUDALEN HON YN GYMRAEG \n ","tablet":"
    \n
   • TERMS & CONDITIONS \n
   • PRIVACY POLICY \n
   • GOFYNNWCH AM Y DUDALEN HON YN GYMRAEG \n "}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">

    var overlays_with_css_trigger = {'29923': '.welsh-popup-comms','29869': '.welsh-about-overlay','28400': '.request-welsh','25992': '.bsl-overlay',}; var overlays_with_automatic_trigger = {'30077': '{"at_type":"overlay-timed","at_value":"0","at_onceperload":"0"}','29923': '{"at_type":"0","at_value":"0","at_onceperload":"0"}','29869': '{"at_type":"0","at_value":"0","at_onceperload":"0"}','29142': '{"at_type":"0","at_value":"0","at_onceperload":"0"}','28400': '{"at_type":"0","at_value":"0","at_onceperload":"0"}','25992': '{"at_type":"0","at_value":"0","at_onceperload":"0"}',}; .overlay-customclose-btn-30077 { color:#000000 !important; background-color:#ffffff !important; font-size:51px !important; padding:20px !important; -moz-border-radius:% !important; -webkit-border-radius:% !important; -khtml-border-radius:% !important; border-radius:% !important; }
    ×

    Cyfathrebu
    Mae Tîm Cyfathrebu DSN yn darparu ystod o wasanaethau hanfodol i bobl fyddar, gan sicrhau mynediad cyfartal i ystod eang o wasanaethau.

    Dehonglwyr ar gyfer BSL/Saesneg a byddar/dall a byddar

    Cymerwyr nodiadau

    Gwefuslafarwyr proffesiynol

    Gweithredwyr lleferydd-i-destun

    Ein dehonglwyr

    Mae ein Dehonglwyr i gyd wedi'u cofrestru gyda Chofrestr Genedlaethol Gweithwyr Cyfathrebu Proffesiynol sy'n gweithio gyda Phobl Fyddar a Phobl Dall a Byddar (NRCPD).

    I archebu Dehonglwyr, neu gymorth cyfathrebu arall, cysylltwch â ni

    Gwasanaethau Hyfforddi

    Rydym yn cynnig cyrsiau sydd yn rhyngweithiol, yn addysgiadol, yn bleserus ac wedi'u cynllunio i wella cyfathrebu rhwng pobl fyddar a phobl sy'n clywed.

    Gallwn hefyd deilwra a phersonoli cyrsiau i anghenion cyrff neu grwpiau o unigolion.

    Mae ein staff hyfforddi i gyd yn arbenigwyr yn eu pwnc ac, yn hanfodol, yn meddu hefyd ar brofiadau personol o bob ffurf ar fyddardod. Mae gan y gymuned fyddar hanes a diwylliant cyfoethog ac mae ein hyfforddwyr yn adlewyrchu hyn.

    Mae'r hyfforddiant yn addas i bawb ac yn gallu cynnwys:
    • Ymwybyddiaeth o Fyddardod (DAT)
    • Cwrs Iaith Arwyddion Prydain (BSL Lefelau 1, 2, 3 a 4)
    • Ymwybyddiaeth o gymorth clyw
    • Tactegau cyfathrebu
    • Cyrsiau blasu mewn ystod o bynciau

    Caiff y cyrsiau eu hardystio gan, ac yn cynnig cymhwyster cydnabyddedig gan, y corff dyfarnu SIGNATURE, a SEFYDLIAD IAITH ARWYDDION PRYDAIN (IBSL).

    "Rwyf wedi cwblhau fy nghyrsiau BSL i gyd drwy DSN. Ar hyn o bryd rwy'n gwneud fy Lefel 4. Rwyf wedi mwynhau bob un o'r cyrsiau yr wyf wedi eu cwblhau ac wedi cael llawer o hwyl yn eu gwneud!"

    "Mae DSN yn darparu amgylchedd dysgu hamddenol a chyfeillgar. Rwyf wedi dysgu llawer gan fy nhiwtor ac wedi mynd ymlaen i ddefnyddio'r sgiliau a'r cymwysterau yr wyf wedi eu hennill yn fy ngyrfa. Buaswn yn argymell i unrhyw un gwblhau eu cyrsiau drwy DSN a'u tiwtoriaid."

    ×

    Ynglŷn â DSN

    Rydym yn gweithio tuag at fyd lle gall pobl sydd â nam synhwyraidd gyfathrebu yn effeithiol a byw bywydau iach, annibynnol a boddhaus. Sefydlwyd DSN yn 1976 fel y Cheshire Deaf Society, ac erbyn hyn mae'n darparu ystod eang o gymorth a gwasanaethau i bobl Fyddar, pobl Fyddar a Dall a phobl â Nam ar eu Golwg yn Swydd Gaer a'r cyffiniau.

    Amlygir y gwasanaethau a ddarperir gennym ar y wefan hon, llawer ohonynt mewn BSL hefyd, neu gallwch gysylltu â ni neu ymweld ag un o'n canolfannau.

    Tîm Mae ein tîm ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr yn gweithio ledled Swydd Gaer, Sir y Fflint a Wrecsam, ac yn ymrwymedig i helpu pobl sydd â nam synhwyraidd i gyfathrebu yn effeithiol a byw bywydau iach, annibynnol a boddhaus.

    Gwneud gwahaniaeth - dyna beth mae tîm DSN yn ei wneud orau, ac rydym yn falch o'r gwahaniaeth yr ydym wedi'i wneud i ansawdd bywyd miloedd o ddefnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd ers ein sefydlu yn 1976.

    Mae pawb yn DSN wedi'u gyrru gan anghenion ein cymuned i barhau i wella'r hyn a wnawn, gan ddatblygu ffyrdd arloesol o sicrhau gwell canlyniadau i'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu.

    Mae'r agwedd person-ganolog yma, sy'n canolbwyntio ar wella mynediad cyfartal, profiadau bywyd a chyfleoedd i bobl Fyddar, yn gyrru popeth a wnawn.Mae'r ymroddiad hwn yn ein diffinio, a bydd yn parhau i'n hysbrydoli i sicrhau gwell dyfodol.    DSN's History BSL Video

    Ein Gweledigaeth

    Byd lle gall pobl sydd â nam synhwyraidd fyw bywydau iach, annibynnol a boddhaus.

    Tîm DSN
    Mae gennym dîm anhygoel o dros 70 o bobl sy'n gweithio ledled Swydd Gaer, Sir y Fflint a Wrecsam i gefnogi pobl sydd â nam synhwyraidd.

    TBC
    CEO

    Gill Reeder
    Executive Operations


    Michelle Simpson
    Supported Living Executive


    Kirstin McCallum
    Management Support Officer


    Ymddiriedolwyr a Llywodraethiant
    Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr DSN yn bobl sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol i arwain a chefnogi datblygiad yr elusen.

    Mae ein Hymddiriedolwyr yn gyfrifol am lywodraethu DSN ac am bolisi a strategaeth y sefydliad. Er mai cyfrifoldeb y Prif Weithredwr a'r uwch reolwyr yw rheoli DSN o ddydd i ddydd, yr Ymddiriedolwyr sy'n pennu cyfeiriad DSN ac yn sicrhau bod ein gweithredoedd yn cael eu craffu'n gywir.

    Gan gyfarfod bob chwarter, mae'r Ymddiriedolwyr yn dod â'u sgiliau a'u profiad i helpu i lunio ein dyfodol, a sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethau ac yn cydymffurfio â'n hamcanion datganedig. Cyflwynir adroddiad blynyddol i gyrff rheoleiddio, ac mae ar gael ar gais.

    Ben Colman

    David Pane

    Peter Morley

    Janet Huntington

    Natalie Doyle

    David Horrocks

    Liam Glennon

    Dod yn Ymddiriedolwr

    Mae DSN bob amser yn awyddus i glywed gan bobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol o fewn ein cymuned.

    Mae bod yn Ymddiriedolwr yn ffordd wych o helpu i bennu ein cyfeiriad a'n galluogi i ddarparu'r gwasanaethau sydd ar bobl eu hangen ac y gallant ymddiried ynddynt.

    Mae'n gyfle gwirioneddol i rannu eich sgiliau a'ch profiad, cyfarfod pobl newydd a chymryd rhan weithredol yn ein datblygiad parhaus a'n cymhelliant i wneud gwelliannau parhaus.

    Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â dsn@dsnonline.co.uk

    ×

    Gofynnwch am y dudalen hon yn gymraeg

    Pe hoffech gael y dudalen hon yn Gymraeg, llenwch y ffurflen isod
 • Job Sector
  Hospitality & Catering
  Job Position
  Receptionist
  City/Town
  Chester
  Address
  Chester, UK Show on map
  Location
  Chester
  Post date
  Closing date

  How would you fit?

  Learn more about Deafness Support Network

  Be unique. Be authentic. However you prefer to say it, we really mean it. Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. We’re determined to build a better, more connected world for everyone.

  Articles you might like

  Other jobs in Charities and Non-profit

  Care Support Assistant (Residence C)

  Care Assistant
  Sunderland, UK

  posted 1 day ago

  Referral Coordinator

  Other
  Norwich, UK

  posted 1 day ago

  You will receive an email with link to reset your password.

  Enter your new password