Welcome to VERCIDA website.

Skip to main content
Enable Recite to make this website accessible

0%
Profile completeness

Did you know that users who have filled in their profile details are 42 times more likely to get matched with the right employer?

security illustration Help us find the best workplace for you by sharing more about yourself. We will never disclose your information with others.

Job description


Rydym am recriwtio cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg presennol, sy'n unigryw o fewn CThEM, ac sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio eich sgiliau a'ch profiad presennol er mwyn cynhyrchu cyfieithiadau o'r radd flaenaf o ddeunydd CThEM. Bydd angen i chi fod yn drefnus ac yn flaengar, gydag agwedd bositif, gan ddangos parodrwydd i ddysgu.

Mae ein tîm yn rhan o'r adran Ddigidol ehangach sy'n gweithio, ar hyn o bryd, tuag at y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y Llywodraeth. Dyna pam y mae hi'n amser gwych i ymuno â CThEM.

Yr hyn sy'n ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth o'r radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu â'n gweithlu a'i wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, a byddwn yn eich cefnogi ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Cyfrifoldebau allweddol

 • Cynhyrchu cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg o'r radd flaenaf o holl ddeunydd CThEM gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion.
 • Sicrhau bod cyfieithiadau Saesneg/Cymraeg o safon yn cael eu cwblhau i fodloni'r safonau ansawdd a'r dyddiadau cau y cytunir arnynt.
 • Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon.
 • Cadw gwybodaeth yn ddyddiol am eich perfformiad eich hun i ategu sut yr ydych yn adrodd amdano.
 • Cynorthwyo wrth ymchwilio i derminoleg a ddefnyddir mewn ystod eang o bynciau a'i hamgyffred, gan ddiweddaru a gwella gwybodaeth ieithyddol a thechnegol.
 • Gwneud defnydd llawn a phriodol o'r feddalwedd cof cyfieithu, gan sicrhau ei bod yn cael ei llenwi â chyfieithiadau o safon. Byddwch yn cael hyfforddiant.
 • Bod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid.
 • Chwilio am gyfleoedd i sicrhau'r gwerth gorau posibl am arian ar gyfer ein cwsmeriaid, a'r Adran, drwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
 • Bod yn rhagweithiol wrth ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu'ch medrau eich hun a medrau'r tîm, gan ddilyn y weledigaeth o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur ac ychwanegu gwerth at wasanaethau CThEM.
 • Ymdrechu i wella safon ein gwasanaethau, gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.
 • Dangos agweddau, ymddygiadau a safonau sy'n cyflawni neu'n rhagori ar ddisgwyliadau'r Adran.
 • Rheoli'ch cofnodion cadw amser, presenoldeb, lles, a'r system gwerthuso yn gywir drwy ddilyn arweiniad CThEM.

  Gofynion o ran Gwybodaeth a Medrusrwydd Arbenigol

  Hanfodol

 • Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
 • Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg.
 • Tystiolaeth o sgiliau cyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg.
 • Hyderus wrth ddefnyddio amrywiol fformatau ac offer digidol.
 • Hyderus wrth ddefnyddio offer cywiriadur a geiriadur Cymraeg.
 • Sgiliau dadansoddi o'r radd flaenaf.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o'r radd flaenaf er mwyn delio â chwsmeriaid a phrosiectau'n ymwneud â gwaith cyfieithu.
 • Y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith a rheoli'ch hun.
 • Dealltwriaeth gadarn o ofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

  Dymunol

 • Bod yn aelod (cyfieithu i'r Gymraeg) o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu sefydliad cyfatebol.
 • Profiad o weithio gyda gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. i-Ffurflen, PDF, Word, Excel, Adobe, ar-lein, ar bapur ac ati).
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfieithu.
 • Profiad o addysgu Cymraeg neu ddarparu hyfforddiant Cymraeg.

  Benefits

  Pensions

  Civil Service pension schemes may be available for successful candidates.

  Allowances

  Os ydych yn gwneud cais am swydd mewn swyddfa sy'n rhan o leoliad canolfan ranbarthol, neu safle trosiannol neu arbenigol, gall y canlynol fod yn gymwys: Bydd Cymorth Teithio Dyddiol ar gael ar gyfer y swydd hon, ar yr amod bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn un o gyflogeion Cyllid a Thollau EM ar hyn o bryd a'i fod yn bodloni'r gofynion cymhwystra a amlinellir yng nghanllawiau Cymorth Teithio Dyddiol yr adran.

  Things you need to know

  Security

  Successful candidates must pass basic security checks .

  Nationality statement

  Candidates will be subject to UK immigration requirements as well as Civil Service nationality rules .

  If you're applying for a role requiring security clearance please be aware that foreign or dual nationality is not an automatic bar. However certain posts may have restrictions which could affect those who do not have sole British nationality or who have personal connections with certain countries outside the UK.

  Selection process details

  Wrth baratoi i ymgeisio, ac (os cewch le ar y rhestr fer) i ddod i gael cyfweliad, dylech fod yn ymwybodol o'r pethau canlynol:
  - cynhelir prawf ysgrifenedig ar eich sgiliau Cymraeg.
  - cynhelir y cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, a bydd yn canolbwyntio ar y galluoedd sy'n ofynnol ar gyfer y rôl hon.

  Dylech wneud cais drwy borth swyddi'r Gwasanaeth Sifil. Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi ddarparu:

 • eich CV, a ddylai ddangos sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol/dymunol a amlinellir uchod, a sôn am eich profiad proffesiynol fel cyfieithydd Cymraeg.

  Os oes nifer fawr o geisiadau, bydd y dewis cychwynnol yn seiliedig ar sgiliau iaith hanfodol "Cymraeg a Saesneg".

  Rhoddir adborth dim ond os byddwch yn dod i gael cyfweliad neu asesiad.

  Feedback will only be provided if you attend an interview or assessment.

  Nationality requirements

  Open to UK, Commonwealth and European Economic Area (EEA) and certain non EEA nationals. Further information on whether you are able to apply is available here .

  Eligibility

  Candidates in their probationary period are eligible to apply for vacancies within this department.

  Working for the Civil Service

  The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

  We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission's recruitment principles .

  The Civil Service embraces diversity and promotes equality of opportunity. There is a guaranteed interview scheme (GIS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.

 • Industry
  Government
  Job Sector
  Other
  Job Position
  Other
  Salary
  £24,320.00 - £27,080.00
  City/Town
  Cardiff
  Address
  Cardiff, UK Show on map
  Post date
  Closing date

  How would you fit?

  Learn more about HM Revenue & Customs

  Be unique. Be authentic. However you prefer to say it, we really mean it. Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. We’re determined to build a better, more connected world for everyone.

  Other jobs in Government

  Corporate Finance Advisor - Industrial Decarbonisation

  Corporate Finance
  Westminster, London SW1H 0ET, UK

  posted 1 hour ago

  Corporate Finance Advisor - Heat

  Corporate Finance
  Westminster, London SW1H 0ET, UK

  posted 1 hour ago

  You will receive an email with link to reset your password.

  Enter your new password